www.kiyas.la Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Kıyasla Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Kıyasla Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş (bundan böyle Kıyasla olarak anılacaktır) ile www.kiyas.la sitesine işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmeden önce, https://www.kiyas.la/kullanici-sozlesmesi bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini,şartlarınıanladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

Üye, Üyelik Sözleşmesi sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Üyelik Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Üyelik Sözleşmesi konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Üyelik Sözleşmesi konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, ücret talep edilmediği ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Üyelik Sözleşmesinenilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeyi bilgisayarınıza indirebilir ve elektronik ortamda kaydedebilirsiniz. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi metnini bilgisayarına indirdiğini ve Üyelik Sözleşmesinin bu şekildekalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu Üyelik Sözleşmesi Kıyasla tarafından saklanmamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan standart sözleşmeye her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye’nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye’nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Kiyas.la: Kıyasla Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.

Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi.

Kullanıcı(lar): Site'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site veya Web Sitesi: www.kiyas.la isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Satıcı(lar): Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcılar’a ve Üyeler’e liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla Kıyasla ile Satıcı sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

Kıyasla Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Üyeler’ in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Kıyasla tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Kıyasla tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Web Sitesi, internet üzerinden çeşitli ürünlerin fiyat ve diğer özelliklerinin karşılaştırılması hizmeti verilen elektronik bir platformdur. Çeşitli mal ve hizmetlerin satışı işiyle uğraşan firmalar (Satıcılar), daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla, kendi kendi ürünlerinin Web Sitesinde gösterilmesi için Site’ye üye olarak bu hizmetten yararlanabilmektedirler. Şirketimiz hiçbir ürünün satıcısı veya üreticisi değildir ve ürün satışı veya üretimi ile iştigal etmemektedir. İnternet sitemizde de hiçbir ürün satışı yapılmamaktadır. Şirketimiz, tüketicilere ürün veya hizmet satışı zincirinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Kıyasla, Üye ile Satıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kıyasla, hiçbir şekilde, Satıcıların Üye ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını,sağlanan mal ve hizmetlerin ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Kıyasla, Üye’nin Site vasıtasıyla ulaştığı Satıcılarla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı işlemin tarafı olan Satıcılara ve Üye’ye aittir. 5651 sayılı yasa kapsamında “Yer Sağlayıcı” statüsünde olan Kıyasla, Satıcılar tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, veya sitedeki ürünlere yorum yapmak suretiyle, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Kıyasla tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Üye’nin Hizmetlerden yararlanması ücretsizdir. Kıyasla, ilerde Hizmetleri ücretli hale getirme ve/veya ücret karşılığı Hizmetler ilave etme hakkınısaklı tutar.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kıyasla’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kıyasla’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üyeler’in Kıyasla tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Kıyasla’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4 Üyeler, Kıyasla’nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.5 Kıyasla, Üyeler’in Site’de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. Kıyasla, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. Kıyasla tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler Kıyasla tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

5.6 Kıyasla’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Kıyasla ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kıyasla ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kıyasla, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7 Kıyasla, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kıyasla, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.8 Kıyasla, Site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.9 Üyeler; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcılar’a ait internet sitelerinde, Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Kıyasla’nin, Kıyasla çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Kiyas.la’da saklı olup Üye, Kiyas.la’dan e-mail almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

6. Gizlilik Politikası

Kıyasla, Üyeler’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Kıyasla, Üyeler’e ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

7. Diğer Hükümler
7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Kıyasla’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Kıyasla’ye aittir ve/veya Kıyasla tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Kıyasla bilgilerini ve Kıyasla’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Kıyasla’nin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Kıyasla’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Kıyasla’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Kıyasla’nin, Hizmetler’i, bilgileri, Kıyasla Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Kıyasla, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kıyasla, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kıyasla için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kıyasla 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kıyasla'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Kiyas.la herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Kıyasla, Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, Kıyasla’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;

c) Üye’nin diğer Üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

7.6. Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

7.7. Cayma Hakkı

Üye işbu Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Üyenin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Kıyasla’ye iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Cayma hakkını kullanmak veya üyeliğini sonlandırmak isteyen Üye profil sayfalarından üyelikten ayrıl seçeneği ile veya [email protected] mail adresine üyeliğini sonlandırmak istediklerine dair mail atarak da Üyelik Sözleşmesini feshedebilir ve üyelikten ayrılabilir.